Y28星相機玄 詳盡通勝
  購物車  
 
 
陽曆 十二月七日星期三
農曆 十一月十四
宜 : 祭祀、求醫、破屋、壞垣...
忌 : 諸事不宜...
目錄
 
 
 
生肖故事起源 時辰 風俗典故 繁文縟節 周公解夢 港九廟宇 玄妙 玄學網站推介
佛誕日期表
風俗緣由港九廟宇
灣仔玉虛宮
南方人何以拜北帝.說起來是妙在奇中
港島區 - 香港灣仔隆安街2號

「玉虛宮」是北帝廟的別稱。香港除長洲的北帝廟外,灣仔也有一間北帝廟,叫做「玉虛宮」。

該廟廟聯寫著:「環地闢玄宮,萬載威靈敷異域」;「星垣昭法界,千秋德澤蔭群生」。上聯側有「同治元年歲次壬戌重建」數字,表示此廟重建於一八六二年,距今已有百餘年歷史。」

北帝全銜為「北方真武玄天上帝」,香港在南方,何以南方的人,要拜北方的神?這件奇事,不能不考究一下。

南人拜北神,並非在香港開始。廣東最先設北帝廟的,是佛山。佛山的北帝廟,稱為「祖廟」,意指此乃北帝廟之始祖,故此要研究南人拜北帝之奇妙原因,要從祖廟入手。

《廣東新語》載:「吾粵名真武宮,以南海佛山鎮之祠為大,稱曰祖廟。其像被髮不冠,服帝服而建玄旗,一金劍豎前,一龜一蛇蟠結左右。」據《天官書》所稱:「北宮黑帝,其稱玄武者也。或即漢高祖所始祀者也。粵人祀赤帝並祀黑帝,以黑帝位居北極,而司命南溟,南溟之水生於北極,北極為源而南溟為委,祀赤帝者以其治水之委,祀黑帝者以其司水之源也。」

原來南方人拜北帝,係因為南方的水,由北方流來。廣東人依水謀生,靠水搵食,所以既拜南海洪聖大王(赤帝),又要拜北方真武玄天上帝(黑帝),因為北帝位於水源之上,祭祀他,希望他控制水源,好好地流到南方,令到水源充足,魚蝦大順,這就是南人拜北神的原因。說出來奇中有妙,妙中有奇。

漢高祖斬白蛇起義,相傳始拜北帝的人,是漢高祖。究竟是不是漢高祖發起拜北帝,因無可考,故從《廣東新語》 之說,信不信由你。

 
商戶加盟 免費電子報

Copyright © 2000-2022 Chinese Science & Technology Limited. All rights reserved.